Handelsbetingelser

December 2018

Disse salgs- og leveringsbetingelser (”PARK Concepts Leveringsbetingelser”) gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra PARK Concept A/S (CVR nr. 39 38 69 84) eller hermed koncernforbundne selskaber (”PARK”).

PARKs Leveringsbetingelser er gensidigt bindende for PARK og kunden (”Kunden”), medmindre anden skriftlig aftale er indgået. PARK er således ikke bundet af vilkår, som er fremsat af Kunden og afviger fra PARKs Leveringsbetingelser, medmindre sådanne vilkår er skriftligt aftalt mellem parterne.

1. Ordrebekræftelse

Kundens købstilbud er bindende for Kunden og anses først accepteret, når PARK har fremsendt skriftlig, herunder elektronisk, accept af købstilbuddet. Det påhviler Kunden straks efter modtagelse af ordrebekræftelsen at kontrollere priser, leveringsbetingelser, mængder og produktangivelser. Eventuelle tilretninger og annulleringer kan foretages op til 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen, dog kun med samtykke fra PARK. I disse tilfælde er PARK berettiget til at opkræve et annulleringsgebyr på 30 % af den pågældende ordres værdi.


2. Levering

PARKs Leveringsbetingelser inden for EU er DDP (eksklusiv moms og andre afgifter) på Kundens adresse i henhold til Incoterms 2010.

PARKs Leveringsbetingelser uden for EU er som udgangspunkt DAP på det sted, som er angivet i PARKs ordrebekræftelse og i henhold til Incoterms 2010. Såfremt Kunden og det kontraherende PARK-selskab er hjemmehørende i samme land, er PARKs Leveringsbetingel-ser dog DDP (eksklusiv moms og andre afgifter).

I alle tilfælde er PARK berettiget til at fakturere Kunden for udgifter til fragt.


3. Leveringstid

PARK oplyser leveringsmåned for hver enkelt ordre. PARK vil bestræbe sig på at overholde de annoncerede leveringstider, men tager et udtrykkeligt forbehold i tilfælde af manglende eller forsinket levering, som skyldes forhold uden for PARKs kontrol. Leverancer gennemført inden den 18. i den følgende måned vil til enhver tid være at anse som rettidigt.


4. Priser

PARKs angivne priser er eksklusiv moms og/eller andre afgifter.

PARK forbeholder sig ret til at ændre de aftalte priser frem til leveringsdagen i tilfælde af valutaændringer, prisstigninger på råvarer, underleverandører eller løn, statsindgreb eller lignende forhold.

5. Betaling

Betalingsbetingelserne for køb hos PARK er 30 dage netto fra fakturadatoen. Fra forfaldstid debitereres morarenter med 15 % p.a.

Såfremt Kunden er i restance med sine betalinger til PARK eller Kundens samlede ordreafgivelse overskrider et på forhånd mellem parterne aftalt kreditmaksimum, er PARK berettiget til efter eget valg at kræve forudbetaling for levering, udskyde levering og/eller annullere tidligere afgivne ordrebekræftelser.


6. Undersøgelsespligt og reklamation

Kunden skal straks ved levering af enhver leverance undersøge denne for uoverensstemmelser i antallet af pakker/kartoner i forhold til det i fragtbrevet anførte (manko) og for synlige skader på pakker/kartoner. I tilfælde af uoverensstemmelser i forhold til kvantitet og/eller synlige skader af leverancen skal Kunden påføre en note på fragtbrevet, som beskriver manglen ved leverancen, og skriftligt give PARK meddelelse herom. Hvis Kunden modtager levering uden at påføre nævnte note på fragtbrevet, frafalder Kunden alle rettigheder til at fremsætte krav mod PARK i forhold til kvantiteten af og/eller synlige skader ved den specifikke levering.

Efter modtagelse af en levering er Kunden forpligtet til at åbne denne og kontrollere, at indholdet af de modtagne pakker/kartoner er i overensstemmelse med det aftalte og uden mangler. I tilfælde af eventuelle væsentlige mangler i hele leverancer skal Kunden skriftligt give PARK meddelelse herom senest 5 dage efter modtagelse af leveringen. Efter denne dato giver Kunden afkald på alle rettigheder til at fremsætte krav mod PARK vedrørende den konkrete leverance, medmindre der er tale om en skjult og væsentlig mangel ved hele leverancen. PARK accepterer ikke enkeltstyksreklamationer i leverancer eller reklamationer fra Kunden.


7. Væsentlige mangler

Såfremt PARK anerkender en væsentlig mangel i en hel leverance, er PARK forpligtet til efter eget valg at afhjælpe manglen, omlevere produktet eller yde forholdsmæssigt afslag i købesummen. PARKs ansvar skal i intet tilfælde overstige den fakturerede købspris for de mangelfulde produkter.


8. Kundens videresalg af PARKs produkter

Kunden skal altid sørge for, at PARKs produkter præsenteres på en måde, der er i overensstemmelse med PARKs specifikationer og standarder. Kunden fastsætter til enhver tid frit sine egne videresalgspriser.


9. Begrænset brugsret til varemærker

Samtlige varemærker, som er knyttet til de leverede produkter, tilhører alene PARK. Kunden opnår en ikke-eksklusiv brugsret til de leverede produkters forbundne varemærker. Brugsretten er begrænset til loyal anvendelse i markedsføringsmateriale og på butiksskilte og må alene ske med henblik på markedsføring og reklame for Kundens butikker og PARKs produkter. Kunden anerkender, at samtlige varemærker tilhører PARK, og at brugsretten på ingen måde udgør en overdragelse af PARKs rettigheder.


10. Produktansvar

Såfremt et til Kunden leveret PARK produkt er defekt og som følge heraf forårsager person- eller tingsskade, er PARK ansvarlig herfor i henhold til gældende lovgivning.


11. Tab

PARK er ikke ansvarlig over for Kunden for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, herunder drifts- og avancetab, som måtte udspringe af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af PARKs Leveringsbetingelser.


12. Modregning

Kunden er ikke berettiget til at foretage modregning i eventuelle krav mod PARK, medmindre der er tale om krav, som er baseret på en endelig dom eller skriftligt anerkendt af PARK.


13. Force Majeure

PARK er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for PARKs rimelige kontrolmuligheder (såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, vareknaphed, forsinkelse eller mangler ved leverancer fra leverandør eller uheld i produktion eller afprøvning). Samtlige Kundens beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde, og Kunden kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod PARK.


14. Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af PARKs Leveringsbetingelser, skal være underlagt dansk lovgivning med undtagelse af dansk international privatret og CISG. Enhver tvist, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres af de danske domstole.

PARK skal dog være berettiget til at indbringe enhver tvist for Det Danske Voldgiftsinstitut i henhold til Det Danske Voldgiftsinstituts regler eller den relevante domstol i Kundens jurisdiktion. Kunden frafalder sin ret til kald og varsel vedrørende en retssag i sin egen jurisdiktion.